Skatt, forsikring mm.

Denne siden dreier seg om de forretningsmessige sider med å være kunstner.

Om Skattemelding

Billedkunstnere som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, er normalt bokføringspliktige etter lov om bokføring (bokføringsloven) 19. nov. 2004 nr. 73, og skal levere RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere. Se https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/naringsoppgave-for-billedkunstner/ for mer informasjon.
Den skal leveres som vedlegg til RF-1030 Skattemelding for næringsdrivende (skattemeldingen). For billedkunstnere som driver virksomhet, og som i året ikke har hatt brutto driftsinntekter over kr 50 000, er det fritak for å levere næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen

Skattemeldingen kan godkjennes elektronisk ved at du går inn på altinn.no

Næringsoppgaven for billedkunstnere er et forenklet skjema som bygger på skjema for selvstendig næringsdrivende. Her fører du opp inntekter fra og utgifter til kunstnerisk produksjon. Resultatet legges inn i selvangivelse for selvstendig næringsdrivende.

Personinntekt: Du må levere skjema for personinntekt. Personinntekt er lønn, pensjon og inntekt av aktiv deltakelse i næringsvirksomhet. Trygdeavgift og toppskatt beregnes av personinntekten. Ved spørsmål om nærings ID, oppgir du tallet 1 som i 1 næring.
Skjema for personinntekt finner du inne i selvangivelse for næringsdrivende under menyfanen vedlegg, i nedtrekksmenyen for vedlegg i tillegg til linkene over.

Beregning av personinntekt
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Skjema-for-beregning-av-personinntekt/

Viktige datoer:
1.april – Selvangivelsen tilgjengelig for alle næringsdrivende
30. april – Selvangivelse for næringsdrivende – frist for levering på papir
30.mai – Selvangivelse for næringsdrivende – frist for elektronisk levering

Frist for elektronisk levering av Skattemelding for formues- og inntektsskatt for personlig næringsdrivende mv er 31. mai. Det er ikke adgang til å levere denne på papir.

Om forsikring av kunstverk

NFUK har ikke forsikring. Ved ev. forsikring av kunstverk og transport: Medlemmer må ringe sitt forsikringsselskap ( If 02400), opplyse verdi og transportmåte og få pristibud på forsendelsen.

Om åndsverk og opphavsrett

Vær bevisst på at du selger et åndsverk og at du er en skapende billedkunstner.

NORSKE FORVALTNINGSORGANISASJONER:

Bono, her er det samlet informasjon som er relevant for deg som er kunstner eller rettighetshaver til verk som er omfattet av følgeretten.

CLARA, se her. Forvaltning av opphavsrett er en del av et kulturelt kretsløp.
Gjennom avtaler med Bono, Fono, Gramo, Norwaco, Kopinor eller Tono sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk – samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt. Alle organisasjonene videreformidler innkrevde vederlag til rettighetshavere, og har non-profit-status.

Om 5-prosent til Bildende Kunstneres Hjelpefond

Metoden for innbetaling har endret seg. Se veiledning og rundskriv av februar 2023 her

Endring i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) 2017

Fastsatt av Finansdepartementet 09. mars 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 1-3 annet ledd bokstav b.

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-3-2 første ledd skal lyde:

(1) Med kunstverk menes originale

  • malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
  • rafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
  • skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale
  • billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
  • kunstneriske fotografier.

§ 1-3-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.

Endringen trer i kraft straks.

Om tollregler

Frakt og toll – til og fra kunstnerens deltakelse i utstillinger i utlandet. Transportfirma anbefales.
Det finnes transportfirmaer som har erfaring med kunstforsendelser. Selv om det er dyrt, kan det være enklere å bruke disse. Som regel vil et transportfirma velge å sende verkene med et transittdokument.

Det er å anbefale at kunstner lager følgende dokumenter på engelsk:
Proforma faktura – hva og til en proforma pris – kunstverk sendes for utstilling og ikke salg
Egenerklæring (på engelsk) hvor det framgår at kunstneren er verkenes opphavsperson og eier, gjerne vedlagt foto av kunstverket.