Retningslinje for NFUK kunstnerstipend

Retningslinjer for søkere til NFUKs kunstnerstipend

  1. Formål

Stipendiet skal bidra til det enkelte medlems kunstneriske utvikling. Stipendiet kan deles ut i forbindelse med følgende formål:

-Bidra til å dekke kostnadene ved å delta på eksterne kurs og utdanningstilbud.

– Bidra til å dekke kostnadene ved å delta på kunstreiser arrangert av eller i samarbeid med kunstforeninger eller lignende.

– Bidra til å dekke kostnadene ved studiereiser/studieopphold i utlandet. – Bidra til å dekke kostnadene ved å delta på utstillinger i utlandet, eller gjennomføre separatutstillinger.

  1. Betingelser

For å komme i betraktning ved utdeling av stipendiet skal søkeren:

– ha vært medlem av NFUK i minst et år.

– være à jour med kontingentinnbetalingen.

– levere søknad med vedlagt dokumentasjon innen 30. november. Søknaden sendes med vedlegg til stipendkomiteens leder som e-post. Dersom søknaden sendes i brevform, må den leveres i 3 eksemplarer

  1. Utlysning

Stipendiet utlyses innen 1.september

  1. Tildeling

Tildelingen gjøres kjent i forbindelse med ordinært årsmøte innen utgangen av mars, og offentliggjøres på NFUKs nettsider og gjennom pressemeldinger.

  1. Størrelse

Det utdeles et beløp per år, inntil kr. 10 000-, dog avhengig av foreningens økonomi i pågjeldende år. Styret kan således beslutte at stipendiet reduseres, evt. ikke utlyses.

  1. Evaluering

Stipendkomiteen evaluerer de innkomne søknader og avgir begrunnet innstilling til Styret. Det skal ved evalueringen også tas hensyn til om søkeren er rimelig aktiv i sitt kunstneriske arbeid.

  1. Rapportering

Stipendmottakeren skal innen årets utløp legge frem for NFUKs styre dokumentasjon som viser at stipendiet er benyttet i hht intensjonene i søknaden.  Den som har mottatt et stipend kan ikke søke på nytt før etter 5 år.

  1. Stipendkomité

En egen komité oppnevnes av NFUKs styre. Komitéen får ansvar for å evaluere de innkomne søknader og gi sin innstilling til Styret. Komitéen skal ledes av Styrets nestleder og ha ytterligere 2 medlemmer som ikke sitter i Styret. Komitéens medlemmer kan i funksjonsperioden ikke søke stipend. Stipend kan ikke gis medlemmer av det sittende Styret.