Organisasjon

Styre og styrearbeid

NFUKs styre arbeider etter NFUKs lover og vedtekter.

For styrets sammensetning, se her

Foreningens formål er:

  1. – å ivareta medlemmenes interesser, faglig og kunstnerisk
  2. – å skape samarbeid innenfor et bildende kunstnermiljø
  3. – å høyne kvaliteten hos den enkelte, og ivareta mangfoldet i foreningen
  4. – å arrangere utstillinger som viser kvalitet
  5. – å gjøre navnet Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere, NFUK,  kjent

Hovedstyret er ansvarlig for NFUK’s aktiviteter og økonomi.
Det dannes også regionale grupper, se her

VEDTEKTENE, REVIDERT 2022:

Styreverv: styremedlemmers ansvarsområder

Styremøtereferater, årsrapporter, årsregnskap mm.

Alt annet finnes i styreweb-arkivene. Hvis medlemmer ønsker det, kan de får tilsendt av hvilken som helst styremedlem, siden alle styremedlemmer har adgang til styreweb.

Juryarbeid

 Jurysekretariatet:
Jurysekretariatet består av juryleder og jurykontakt (sekretær). Det siste skal være NFUK’s bindeledd mellom eksterne jurymedlemmer og juryen.

Juryserketariatets jobb er å sette sammen fagjury som består av: 2 anerkjente kunstnere (NBK  el. tilsv.) og 1 medlem fra NFUK for:
1) Medlemsopptak vår og høst i Oslo.
2) Digital juryering/kunstfaglig vurdering av medlemmers kunst.
3) Juryert årsutstilling

Jurysekretariater setter opp avtale med de eksterne, innleide kunstnere og sørger for at de blir betalt for oppgaven i henhold til NFUKs vedtekter.
Likeså ved de juryerte utstillingene, skal sekretariatet finne 1-2 jurymedlemmer og lage avtale med dem i forhold til juryerte utstillinger og for kuratering av utstillingen.
For å kunne gjennomføre oppgavene på en god måte har det vist seg formålstjenlig at personen som innehar dette vervet har en lokal tilhørighet til Østlandsområdet og kan delta/møte de innleide fagkunstnere på juryeringsdagen der hvor juryeringen foregår.
Veiledning: NFUK JURYKONTAKT arbeidsoppgaver

Organisasjonsnr. Brønnøysund mm.

NFUK, ORG.NR 9911 92298

se linken 
Foreningen er registrert i enhetsregisteret.
Når signert årsmøteprotokoll foreligger med den fullstendige oversikt over ny styresammensetning etter valget vurderes det om det er behov for å gjøre endringer i enhetsregisteret.

  • Enhetsregisteret skal inneholde hovedstyret i NFUK styreleder, nestleder og styremedlemmer. Vara registreres ikke.
  • Forretningsadresse er styreleders adresse.
  •  Postadresse er adressen til kasserer. Brukes av bankene for utsending av kontoinformasjon fra NFUKs bankkonto.
  • Vedlegg til endringen: Årsmøteprotokoll med 2 signaturer (alternativt protokoll fra ekstraordinært årsmøte eller protokoll fra separate ledervalg).

Endringer i Brønnøysundregistrene utføres digitalt via Altinn
Endring i enhetsregistret utføres av styreleder eller annet styremedlem på vegne av leder.

Dersom det skjer fratredelse midt i perioden er slike endringer vanskelig å få registrert dersom det ikke foreligger årsmøteprotokoll. I praksis venter man med slike endringer til neste årsmøte er gjennomført.
– God praksis ved fratredelse fra hovedstyret er å få en signert egenfratreden fra styremedlemmet.